جناب آقای حمیدرضا درودی

مدیر عامل نمایشگاه

تلفن تماس : 05632454430

همراه : 09153150149


  

 آقای حسین سوزنده

مدیر اجرایی نمایشگاه

تلفن تماس: 05632454061

     همراه: 09155624677  


 

 

آقای هادی دلیر

مسئول مالی نمایشگاه

تلفن تماس: 05632454061

   همراه:  09153633585


 
خانم زهرا بهادری

مدیر روابط عمومی , و مسئول دفتر نمایشگاه

تلفن تماس: 05632454061

همراه:09389761279