جناب آقای حمیدرضا درودی

مدیر عامل نمایشگاه

تلفن تماس : 05632454430

همراه : 09153150149


 


 
 آقای علی جعفری

معاونت پشتبانی مالی و اداری نمایشگاه

تلفن تماس:  05632454061

همراه: 09153635961


 

 آقای حسین سوزنده

مدیر اجرایی نمایشگاه

تلفن تماس: 05632454061

     همراه: 09155624677  


 

 

آقای هادی دلیر

مسئول مالی نمایشگاه

تلفن تماس: 05632454061

   همراه:  09153633585


 
خانم زهرا بهادری

مدیر روابط عمومی نمایشگاه

تلفن تماس: 05632454061

همراه:09389761279


 
خانم معصومه سوخته سرایی

مسئول دفتر نمایشگاه

تلفن تماس: 05632454061