نمایشگاه توانمندیهای تعاون

زمان: 21 الی 25 آبان97

مکان: شرکت نمایشگاه بین المللی خراسان جنوبی

نمایشگاه توانمندیهای تعاون به مناسبت هفته تعاون توسط اتاق تعاون استان برگزار میشود

زمان: 21 الی 25 آبان

مکان: شرکت نمایشگاه بین المللی بیرجند